baner

  

UWAGA RODZICE


  do dnia 30 sierpnia 2007 roku wydłużono termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju

  Pomoc finansowa w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju dotyczy dzieci i uczniów z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto.
  Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i wynosi odpowiednio:


 • do kwoty 70 zł dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne,
 • do kwoty 130 zł dla uczniów klas I szkół podstawowych,
 • do kwoty 150 zł dla uczniów klas II szkół podstawowych,
 • do kwoty 170 zł dla uczniów klas III szkół podstawowych.

  Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju w wysokości 50 zł przysługuje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  Aby otrzymać dofinansowanie należy:

Dofinansowanie zakupu podręczników:

 1. Złożyć wniosek o dofinansowanie w przedszkolu/szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008.

 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społeczniej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

 3. Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wyskości określonej powyżej.

 4. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po złożeniu przez nich oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju:

 1. Złożyć wniosek o dofinansowanie w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008.

 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społeczniej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

 3. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum wypłaca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kwoty dofinansowania w wysokości 50 zł na jednego ucznia.W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.